Wynajem pomieszczeń GOK w Zblewie

Aby dokonać wstępnej rezerwacji terminu, należy zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr V/21/2015 z dnia 17.02.2015r.

Informacji na temat wolnych terminów udzielają pracownicy administracji GOK oraz kierownicy i instruktorzy placówek.

Otwórz cały dokument w PDF

UCHWALA NR V / 21 /2015
RADY GMINY ZBLEWO
z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania i wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 40 w Zblewie oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorztay Hillar w Zblewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z dnia 11 marca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.l pkt 2) i ust. 2)
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. z dnia 18 lutego 2011 r., Dz.U. Nr 45, poz.
236 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1.1 Pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Głównej 40 w Zblewie stanowiące mienie gminne,
Wójt Gminy może nieodpłatnie udostępnić na:

 1. potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w celu prowadzenia zajęć oraz realizacji zadań
  statutowych,
 2. zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie,
 3. zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, Kół Pszczelarzy,
  Kół Gospodyń Wiejskich, Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeń, partii politycznych i komitetów działających
  na terenie gminy Zblewo,
 4. imprezy, zabawy i bale organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym
  z terenu gminy oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Zblewo,
 5. kursy i szkolenia nieodpłatne organizowane dla mieszkańców gminy Zblewo,
 6. zabawy, bale charytatywne i spotkania opłatkowe organizowane przez Urząd Gminy, Szkoły, Emerytów
  i Rencistów z terenu Gminy Zblewo,
 7. wniosek Wójta Gminy w uzasadnionych przypadkach.

2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania obiektu do celów, o których mowa
w ust. l pokrywane są z budżetu gminy.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat dobowych za wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury im.
Małgorzaty HilIar w wysokości:

 • a) sala konferencyjna i widowiskowa z zapleczem kuchennym oraz toalety (z wyposażeniem kuchennym bez sprzętu elektronicznego) – 250 zł za dobę + obowiązujący podatek VAT (w tym woda, energia, ścieki, śmieci)
 • b) sala konferencyjna z zapleczem kuchennym oraz toalety (z wyposażeniem kuchennym bez sprzętu elektronicznego) – 200 zł za dobę + obowiązujący podatek VAT (w tym woda, energia, ścieki, śmieci)
 • c) sala widowiskowa z toaletą bez zaplecza kuchennego (bez sprzętu elektronicznego) 100 zł za dobę + obowiązujący podatek VAT (w tym woda, energia, ścieki, śmieci)
 • d) Zaplecze kuchenne z toaletą bez sal – 150 zł + obowiązujący podatek VAT (w tym woda, energia, ścieki, śmieci)

2. Ustala się, iż l godzina wynajmu sal w Gminnym Ośrodku Kultury im. Małgorzaty HilIar w Zblewie na
szkolenia, kursy, pokazy, spotkania i posiedzenia wynosi –  20 zł + obowiązujący podatek VAT.

3. Ustala się, iż l godzina wynajmu sal w Gminnym Ośrodku Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
w celach handlowych wynosi – 50 zł + obowiązujący podatek VAT.

4. Ustala się stawkę za wynajem sceny w wysokości 3.500 zł + obowiązujący podatek VAT za okres do 5 dni.
Za każdą następną rozpoczętą dobę opłata wynosi 500 zł + obowiązujący podatek VAT. (Opłata dotyczy
wynajmu kompletnej sceny bez transportu, z obsługą, montażem i demontażem).

5. Ustala się, że za wynajem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
nie pobiera się opłat. Sprzęt elektroniczny nie jest objęty wynajmem.

§ 3. Wprowadza się “Regulamin określający zasady wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 40 oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie”, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Zblewo nr XXXIII305/9 z dnia 16.10.2009r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 40 w Zblewie oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury stanowiących mienie Gminy Zblewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Leszek Burczyk

Otwórz cały dokument w PDF