Pokaż nam co potrafisz…

Kochani ogłaszamy konkurs “Mam talent”, więcej informacji znajdziecie w regulaminie poniżej. Z niecierpliwością czekamy na Wasze filmiki.

Regulamin Internetowego Konkursu

„Mam Talent”

 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 28.05.2020r. do 05.06.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Facebook: Zblewo Gminny Ośrodek Kultury

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
 2. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
 3. Popularyzacja działań artystycznych.
 4. Umożliwienie prezentacji swoich pasji.
 5. Promowanie młodych talentów.
 6. Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat z terenu Gminy Zblewo, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić 1 prezentację swojego talentu w formie filmiku, który prześle jako wiadomość na facebook organizatora: Zblewo Gminny Ośrodek Kultury.
 3. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:
 • śpiew,
 • gra na dowolnym instrumencie,
 • taniec,
 • działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba itd.)
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej,
 • pokaz sprawności fizycznej,
 • kabaret,
 • recytacja,
 • występy sportowo – akrobatyczne,
 • zdolności manualne,
 • iluzja,
 • inne talenty.
 1. Do każdej nadesłanej pracy muszą być dołączone wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych: Karta zgłoszenia do konkursu i zgoda.
 2. Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te filmiki, których treści nie zagrażają zdrowiu i życiu ich uczestników.
 3. W konkursie mogą wziąć udział zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy.
 4. Filmik nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.

 

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria – dzieci w wieku od4 do 7 lat
 3. II kategoria – dzieci w wieku od 8 do 11lat
 4. III kategoria – młodzież w wieku od 12 o 15 lat

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 15.06.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje indywidualnie każdego laureata.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Filmiki nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
  w niniejszym Regulaminie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Karta zgłoszenia

 1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy ………………………………………….
 2. Wiek uczestnika………………………………………………………………………..
 3. Nazwa prezentowanej formy …………………………………………………………
 4. Informacje o wykonawcy………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………

(podpis rodzica/ opiekuna)

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………… na potrzeby Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                                                                          (imię i nazwisko)

Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

 

……………………………………………

   podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.