Konkurs Plastyczny

Kochane dzieci i młodzieży zapraszamy do udziału w naszym majowym konkursie plastycznym. Tym razem chcemy zaprosić Was do podjęcia wyzwania plastycznego i przedstawienia nam Waszej wizji „Zblewo moja mała ojczyzna”. Szczegóły naszego konkursu znajdzie w załączonym regulaminie. Czekamy na Wasze prace!!

 

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego

 1. „Zblewo moja mała ojczyzna”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 28.04.2020r. do 05.05.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest z promocją Gminy Zblewo.
 2. W konkursowych pracach uczestnicy odnoszą się do hasła: „Zblewo moja mała ojczyzna”.

Cele konkursu:

 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego.
 2. Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzanie zainteresowania własnym środowiskiem.
 3. Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania.
 4. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
 5. Wyrabianie poczucia estetyki.
 6. Promowanie Gminy Zblewo w projekcie „Zblewo moja mała ojczyzna” poprzez wykonanie prac plastycznych.
 7. Zapewnienie zajęć manualnych dla dzieci w trakcie stanu epidemii w Polsce.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Zblewo.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
 3. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
 4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do 05.05.2020 do godz. 12:00.
  W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział
  w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 5. Forma i technika pracy plastycznej: dowolna

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
 3. II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
 4. III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 17 lat

Komisja może również przyznać po 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 06.05.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje indywidualnie każdego zwycięzcę. Zwycięską pracę, przy odbiorze nagrody będzie należało zostawić w GOK w Zblewie (zwycięskie prace zostaną umieszczone w oknach budynku organizatora).

 

 

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………… na potrzeby Gminnego Ośrodka  Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

                                                                                                                    ……………………………………………

                                                                                                                                                                    podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.