Konkurs plastyczny na portret Jana Pawła II

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ZBLEWO (DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI) do uczestnictwa w internetowym konkursie plastycznym honorującym pamięć naszego wielkiego Rodaka, Honorowego Obywatela Gminy Zblewo Jana Pawła II. Na Wasze prace czekamy do 18.05.2020r., więcej informacji znajdziecie w załączonym Regulaminie Konkursu. To co, do dzieła, z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!!!

Regulamin Internetowego Konkursu Plastycznego
pn. „Święty Jan Paweł II Honorowy Obywatel Gminy Zblewo”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Termin konkursu: 11.05.2020r. do 18.05.2020r.
Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o życiu Jana Pawła II, mającą przybliżyć wizerunek św. Jana Pawła II jako Honorowego Obywatela Gminy Zblewo.
Cele konkursu:
1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pogłębienia wiedzy o Honorowym Obywatelu naszej gminy Świętym Janie Pawle II.
2. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności mieszkańców.
3. Promowanie naszych lokalnych talentów.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo (dzieci, młodzież, dorośli).
2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną pracę plastyczną. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika.
3. W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział w konkursie. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
4. Zdjęcie pracy plastycznej wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora oraz kategorii wiekowej, należy wysłać na adres mailowy organizatora do dnia 18.05.2020r. do godz. 24:00.
5. Forma i technika pracy plastycznej: dowolna
Komisja konkursowa:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego oraz wyraz artystyczny wykonanej pracy.
3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w czterech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat
b) II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat
c) III kategoria prace wykonane przez młodzież w wieku od 13 do 16 lat
d) IV kategoria – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli
Komisja może również przyznać po 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 20.05.2020r.
3. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
5. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje indywidualnie każdego zwycięzcę. Zwycięską pracę, przy odbiorze nagrody będzie należało zostawić w GOK w Zblewie (zwycięskie prace zostaną umieszone w oknach budynku organizatora).

Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………… na potrzeby Gminnego Ośrodka
Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

……………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Informuje się że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.