Konkurs Literacki

Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy przed nami świąteczny majowy weekend, w związku z tym chcemy zaprosić Wszystkich młodszych i starszych do udziału w naszym literackim konkursie na wiersz pt. „Piękna nasza Polska cała”. Już nie możemy doczekać się Waszych dzieł. Szczegóły naszego konkursu znajdziecie w dołączonym regulaminie.

 

Regulamin Internetowego Konkursu Literackiego

na wiersz patriotyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Termin konkursu: 28.04.2020r. do 05.05.2020r.

Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Temat konkursu:

 1. Tematyka konkursu związana jest z pięknem naszego kraju.
 2. W konkursowych pracach uczestnicy odnoszą się do hasła: „Piękna nasza Polska cała”.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 4. Zainspirowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej.
 5. Podzielenie się osobistymi przemyśleniami na temat piękna naszej Ojczyzny.
 6. Promowanie amatorskich talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Zblewo.
 2. Konkurs obejmuje pracę literacką (jeden wiersz napisany samodzielnie).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany
  i nienagradzany w innych konkursach.
 4. Format prac: maksymalnie 1 stronę A4, czcionka 12
 5. Każda praca musi być podpisana: imię nazwisko autora i wiek uczestnika.
 6. Prace należy wysłać na adres mailowy organizatora do 05.05.2020 do godz. 12:00. W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody uczestnika na udział w konkursie (załącznik nr 1.) Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 2).

 

Komisja konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie oceniać poprawność językową, oryginalność zaprezentowanego tematu i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
 2. I kategoria – dzieci w wieku do 10 lat
 3. II kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat
 4. III kategoria – młodzież w wieku od 17 lat i dorośli

Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania  dowolnej liczby wyróżnień
w każdej kategorii wiekowej.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 07.05.2020
 2. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
 4. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje indywidualnie każdego laureata.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
 2. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

……………………………………………

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………… na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

 

……………………………………………

                                                                                                                                   podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

Informuje się że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.